امروزه با توجه به پیشرفت سیستم‌های اتوماسیون جوشکاری از جمله سیستم‌های رباتیک، افزایش دقت، راندمان و کاهش هزینه‌ها، گرایش صنعتگران به اتوماسیون رباتیک فرایندهای تولید دسته‌ای افزایش یافته است. استفاده از بینایی ربات راه حلی بسیار مناسب جهت تولیدات پروژه‌‌ای دقیق و عظیم و همچنین تولیدات دسته‌ای می‌باشد.