در فرایند رباتیک پولیش لبه بیسکویت ظروف چینی برای موقعیت و جهت دهی ظروف از سنسورها و سیستم‌های مکانیکی استفاده می‌شود. بنابراین نرخ تولید درآن بخش مورد تاثیر فراوان قرار می‌گیرد. از طرفی با توجه به نرخ خروجی کارخانه‌ها، امکان پولیش تمام بیسکویت‌های خروجی از دستگاه پرس وجود ندارد که به ناچار تعدادی از بیسکویت‌ها در حین تولید توسط نیروی انسانی به بخش دیگری جهت انجام فرایند پولیش لبه انتقال داده می‌شوند.

استفاده از بینایی ربات در این قبیل فرایند‌ها روشی بسیار سریع، ارزان و دقیق بوده که تاثیر بسیار زیادی روی نرخ تولید آن بخش از تولید دارند

 

 

استفاده از سیستم بینایی در اتوماسیون انعطافپذیر پولیش لبه بیسکوییت ظروف چینی