صنعت دارو سازی از جمله صنایع مهم و حیاتی بوده که به دلیل سروکار با سلامت انسان‌ها، نیاز به چشمانی دقیق در کنترل کیفیت بسته بندی و کنترل محتویات دورن بسته‌ها، دارد. خوشبختانه سیستم‌های ماشین بینایی با موفقیت تمام در این عرصه حاضر شده‌اند.