اتوماسیون فرایندهای کنترل و بازرسی پروفیل محولات از نظر کیفیت شکل پروفیل، عیوب احتمالی سطح پروفیل، اندازه گیری ابعاد پروفیل و….

در لاستیک سازی

در پروفیل‌های صنعتی و….