امروزه، به دلیل صرف هزینه و زمان زیاد در  بازرسی و کنترل کامل بچ‌های تولیدی، اغلب به بازرسی و کنترل دسته‌ای از محصولات در یک دوره تولید اکتفا می‌شود. بنابراین ورود محصول معیوب و غیر استاندارد به بازار اجتناب ناپذیر می‌باشد

سیستم‌های ماشین بینایی با ورود به عرصه اندازه گیری دقیق و کنترل ابعادی محصولات، با هزینه اندک و سرعت ۹۰۰حدود محصول بر دقیقه، امکان کنترل ۱۰۰% محصولات را فراهم آورده است.

اندازه گیری و کنترل ابعادی پیچ ومهره

اندازه گیری و کنترل ابعادی چرخ دنده

اندازه گیری و کنترل ابعادی محصولات انعطاف‌پذیر